Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede inom sluten hälso- och sjukvård.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lisa Kareld; [2010-11-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vård i livets slutskede på en vårdavdelning kan vara problematiskt och det är lätt att den närstående hamnar vid sidan av. Trots de hinder som kan ses är närstående, enligt kompetensbeskrivningen, Joyce Travelbees definition av omvårdnad och WHO´s definition av palliativ vård, en viktig del i sjuksköterskans ansvarsområde. Detta återspeglas i de fyra hörnstenar för palliativ vård som lyfts fram i SOU 2001:6: Symptomkontroll i vid bemärkelse,samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Behov definieras som ett inneboende krav på upphävande av viss brist och är enligt Maslow uppdelat i flera nivåer, från grundläggande såsom mat, dryck och sömn upp till självförverkligande. Bemötande är ett komplext begrepp som innefattar en mångfald av aspekter relaterat till hur vi närmar oss andra människor, däribland människosyn, synen på vårt yrke och respekt för andra människor. Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av vård i livets slutskede inom sluten hälso- och sjukvård. Litteraturstudien följer Fribergs modell, att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Nio vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och analyserades. Resultatet visade att närstående upplevde sjukhusmiljön som bristfällig. De hade ett behov av detaljerad och återkommande information om patienten och dess tillstånd som inte alltid uppfylldes. De hade även ett starkt behov av att vara nära patienten och några ville aktivt delta i omvårdnaden. Regler och rutiner som hänsynslöst följdes kunde skapa bekymmer för närstående. Vissa närstående försökte rättfärdiga personalens beteende. Närstående uttryckte även ett stort behov av individuell bekräftelse såväl för sig själv som för patienten, vilket var avgörande för en positiv upplevelse. Symptomlindring upplevdes som viktig. Slutsatsen blev att närstående under denna svåra tid upplevde behov av att bli behandlade med respekt och inbjudna till samverkan med personalen. Detta ställer krav på vårdpersonalens bemötande av och kommunikation med de närstående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)