Led till Vasaskeppets nya stöttning

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Annelie Gustavsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts på uppdrag av Camatec Industriteknik, som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet.Vasaskeppet är ett regalskepp från 1627 som idag står uppställt på kölblock tillsammans med vissa sidostöd. Mätningar och forskning har visat att skeppet behöver ny stöttning då dess timmer försvagas och skrovet deformeras. En del i den nya stöttningen är en led till stödvaggan som Vasa sedan ska placeras i. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett eller flera konceptförslag till leden, med vissa konstruktionsdetaljer.Projektet har följt en produktutvecklingsprocess som innefattar planering, kravspecificering, generering och val av koncept samt detaljkonstruktion. Processen resulterade i att tre koncept valdes ut och delvis fördjupades inom konstruktion. Ett slutgiltigt konceptval kommer ske senare när resterande stödkonstruktion är färdigutvecklad. En beräkningsmodell är under utformning och då den är klar kommer ledens dimensioner kunna specificeras och optimeras, något som inte är möjligt i dagsläget då påverkande krafter ännu är okända.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)