Djuren och naturens värde mot grön energi : En analys av miljökonsekvensbeskrivningar inom vindkraft för prioritering av djur ochnatur jämfört med andra intressen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Miljökonsekvensbeskrivnings (MKB)dokument på vindkraft prioriterar djur och natur jämfört med andra faktorer, för dennauppsats grön energi. Grön energi i dagens samhälle värdesätts högt då det är steg närmare enhållbar framtid. MKB dokumentens syfte är att lyfta fram konsekvenser som sker till följd aven åtgärd/verksamhet. Men MKB dokument har lång väg att gå då det finns brister iprocessen.  Dessa brister beror till viss del på en avsaknad av fungerande teoretiska ramar förMKB utredningar, och dels på hur beställare och författare till MKB dokumenten påverkas avsin omgivning. I uppsatsens fall den rådande kulturen och hur samhällets syn på människansrelation till naturen och djuren är. Resultatet av uppsatsen blev: Djur och natur får ofta ståtillbaka för mänskliga intressen som värderas högre. Exempel på dessa intressen är merförnybar energi, konsekvenser för människor och deras samhälle i form av begränsadframkomst på området. En förändrad landskapsbild. Oljud, skuggtimmar och iskastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)