Relationen mellan religion och vetenskap i läromedel för det nya religionskunskapsämnet : En kvalitativ innehållsanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats görs en kvalitativ innehållsanalys av ett urval av läromedel i religionskunskap 1 (ämnesplan 11). Analysen avser att fokusera på presentationen av relationen mellan religion och vetenskap, där analysen tar hjälp av fyra olika interaktionsmodeller inspirerade av Ian G. Barbour. Dessa interaktionsmodeller blir centrala i att försöka kategorisera olika mönster och avvikelser i läromedlen när de tar upp förhållandet mellan religion och vetenskap.      Det som kunnat konstateras är att de läromedel som blivit analyserade för denna uppsats har till större delar liknande mönster. Dessa mönster beskriver för det mesta en pågående konflikt mellan religion och vetenskap men det finns en antydan till att denna beskrivning saknar en djupare inblick i de faktorer som lett till sagd konflikt. Förutom att läromedlens till största del fokus för lärornas relation är konfliktartad så får religionsbegreppet i princip bara representeras av kristna traditioner, något som kan upplevas som simplifierande i en bredare kontext.      För att avsnitt i läromedel med fokus på momentet religion och vetenskap inte skall riskera att bara visa en förenklad bild av den komplexa relation som religion och vetenskap har så rekommenderas en applicering av historisk kontext, oavsett om läromedlen måste ändras eller om ansvarig lärare väljer att komplettera undervisningen med det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)