Den pediatriska operationssjuksköterskan: Påfrestande upplevelser och stödet i den pediatriska operationssjukvården.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk och komplex vårdmiljö där allt fler och sjukare patienter idag vårdas. Operationssjuksköterskor inom pediatrisk operationssjukvård möter en variation av patienter vilket ställer höga krav på att kunna anpassa vården efter de individuella patienternas behov. Forskning har visat att sjuksköterskor inom andra specialiteter ofta ställs inför etiska och emotionella dilemman och konflikter samt att de behöver stöd och bekräftelse för att kunna fortsätta arbeta vidare, däremot är ämnet sparsamt belyst uitfrån operationssjuksköterskors perspektiv inom den pediatriska operationssjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur operationssjuksköterskor upplever etiskt och emotionellt påfrestande situationer inom pediatrisk operationssjukvård samt vilka stöd och strategier de använder sig av, eller önskar. Metod: För studien valdes en kvalitativ design. Åtta operationssjuksköterskor intervjuades i två fokusgrupper. Fokusgrupperna spelades in och transkriberades sedan till text. Analysen av texten skedde med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med två subkategorier som besvarade syftet. Huvudkategorierna var operationssjuksköterskan som individ, operationssjuksköterskan som vårdare och operationssjuksköterskan som en del av teamet och organisationen med subkategorierna upplevelser och strategier. Slutsats: Vad som upplevs vara etiskt och emotionellt påfrestande situationer för operationssjuksköterskorna inom den pediatriska operationssjukvården är varierande upplevelser. Stöd, framförallt kollegialt finns samt en önskan om utökat stöd från organisationen efterfrågades. Studien bidrar med byggstenar till förbättringsarbeten vid de pediatriska operationsenheterna.Bakground: The operating theater nurse works in a high-tech and complex caring environment, were more severely ill patiens are taken care of. Operating theather nurses working in pediatric care face a variety of patients, meaning that they have to adjust their care to meet the need of individiual based care for each patient. Research has shown that nurses in other specialties often face ethical and emotional dilemmas and conflicts, and that they need support and confirmation in order to continue their work. Hence, little is known about this from operating theather nurses within the pediatric surgery context.Objective: The purpose of this study was to investigate how the operating theater nurses experience ethically and emotionally stressful situations in pediatric surgical care, and what support and strategies they use or wish for. Method: A qualitative design was chosen for the study. Eight operating theater nurses were interviewed in two focus groups. The focus groups were recorded and transcribed into text. The analysis of the text was done with qualitative content analysis.Result: Analysis of data resulted in three main catagories with two subcategories that answered the purpose. The main categories were; the operating theater nurse as an individual, the operating theater nurse as a caregiver, the operating theater nurse as part of the team and the organization, with the subcategories of experiences and strategies.Conclusion: What is considered being an ethical and emotionally difficult situation by the pediatric operating theather nurse is a varying experience. Support is experienced, mainly by collegues, but a wish for an increased support from the organisation is illustrated. This study contributes with knowledge within the pediatric surgery environment for future quality improvment processes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)