Kaninomvårdnad vid akut- och intensivvård samt smärtutvärdering

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Syftet med den här litteraturstudien var att ta reda på och förse djursjukvården med information kring akut- och intensivvård inriktad mot omvårdnad samt smärtutvärdering på kanin, för att på så sätt försöka höja standarden på kaninsjukvården. Kaniner som bytesdjur försöker dölja smärta och sjukdom, något som gör att de kan vara kritiskt sjuka innan det upptäcks och det kan då vara svårt att bedöma hur sjuka eller smärtpåverkade de är. Samtidigt är kaniner extremt lättstressade och det är mycket viktigt att hela tiden hålla dem i en miljö och hantera dem på ett sätt som inte är stressande för dem. En första bedömning av kaniner innebär att ta reda på hur sjuka de är, parametrar att utvärdera är bland annat andning, cirkulation, temperatur och mental status. För kritiskt sjuka kaniner kan stabiliserande åtgärder vara nödvändiga innan en noggrannare undersökning kan äga rum. Konstateras ett hjärtstillestånd ska fria luftvägar, ventilering och hjärtmassage omgående ges. Vid chock ska vätsketerapi sättas in och kaninen värmas upp. Vid dyspné ska kaninen ges syretillskott. För att utvärdera smärta hos en kanin studeras kaninens beteende. En smärtpåverkad kanin brukar vanligtvis äta lite eller inget alls, bli inaktiv och sitta ihopkurad. Även aggressioner kan uppvisas precis som nedstämdhet eller rastlöshet och kaninen kan putsa pälsen mer eller mindre än den brukar och bete sig på ett sätt den normalt inte gör. Det är viktigt att en kanin äter kontinuerligt för att inte få problem med magtarmkanalen, en inneliggande kanin kan ofta behöva matas med antingen spruta eller nässvalgssond.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)