Bitcoin i redovisningen : En kvalitativ studie om kryptovalutan i företagens finansiella rapporter och dess effekt på redovisningen och intressenterna.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Erika Bothur; Agnes Davidsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problem: Det forskningsgap och problem som präglar studien är avsaknaden av en lagreglering för hur fenomenet kryptovaluta ska hanteras i redovisning. Detta lämnar utrymme för tolkning - vilket i sin tur leder till en icke harmoniserad redovisning samt missvisande bild av företaget. Utifrån den problematik som uppstår, dels internt i företag i förhållande till regelverk och dels kopplat till externa intressenter, har nedanstående frågeställningar genererats. Frågeställningar: Vilka för- och nackdelar kan det finnas med kryptovaluta i redovisningen?Hur redovisas kryptovaluta i aktiebolagens finansiella rapporter?Hur kan redovisningen av kryptovaluta påverka intressenternas bild av bolaget? Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara hur Bitcoin framställs inom redovisningsområdet samt beskriva hur det kan påverka redovisningens användare. Metod: Studien baseras på nio intervjuer, där bland annat sju ekonomer/revisorer är intervjuade samt två tidigare anställda på Ekobrottsmyndigheten. Studien är således en kvalitativ studie och baseras på en induktiv ansats. Innan intervjuerna utförts gjordes en litteraturundersökning för att få en inblick i ämnet och få kunskap inom de valda områdena. Detta gjordes i kombination med att serien Bitcoin för nybörjare studerades. Slutsats: I studiens slutsatser framkommer att det krävs en lagreglering för att nå en harmoniserad redovisning och för att undvika utrymme för tolkning. Utöver detta krävs en lagreglering för att minimera risken för ekonomisk brottslighet. Idag följer företag IFRIC’s rekommendationer om att kryptovaluta bör hanteras som en immateriell tillgång i redovisningen. Detta är enligt studien inte optimalt utan bör snarare hanteras som en finansiell tillgång. Vidare kan kryptovaluta som immateriell tillgång påverka intressenternas bild av bolaget, då det dels krävs förkunskaper inom ekonomiområden för att tolka de ekonomiska rapporterna och vad som ingår i posten. Det kan även ge en oseriös bild till intressenterna och skapa en oro eftersom intressenterna kan behöva tolka företagets information och rapporter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)