”Som en lärare… fast i boken” En kvalitativ studie om introduktionsrutor i grundläggande matematikböcker för årskurs 7-9

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur grundläggande läroböcker i matematik för högstadiet kan undvika att eleven får missuppfattningar eller till och med kan korrigera sina eventuella tidigare missuppfattningar inom bråkräkning. Syftet var också att få en uppfattning om hur eleverna använder introduktionsrutorna och vad eleverna lär sig av innehållet.Studien har sin grund i det sociokulturella perspektivet och mer specifikt i aktivitetsteorin. En didaktisk tetraeder med ett matematiskt läromedel som artefakt i centrum har varit utgångspunkten. Studien baseras också på didaktiska teorier om hur missuppfattningar förebyggs inom bråkräkning.Data har samlats in genom en kvalitativ textanalys där grundläggande matematikböcker har undersökts. Fyra böcker på grundläggande nivå för årskurs 7-9 valdes ut för analys. Fem vanligt förekommande missuppfattningar enligt forskningen valdes ut och blev basen i analysverktyget.I studien har också ingått tre fokusgruppssamtal med totalt nio elever som kan sägas befinna sig i matematiksvårigheter. Gemensamt för de här eleverna är att de arbetar i en grundläggande matematikbok medan den övriga klassen har en annan matematikbok.Resultatet visade att läromedlen inte alltid, tagit hänsyn till eller haft kunskap om den forskning som handlar om hur missuppfattningar kan undvikas inom bråkräkning, när de konstruerat introduktionsrutorna. Vidare visade resultatet på att eleverna läser introduktionsrutorna i olika stor utsträckning och att de läser dem först och främst för att lära sig en metod för att på så sätt kunna lösa de efterföljande talen. Ett annat resultat från fokusgrupperna var att eleverna har svårt att förstå innehållet i introduktionsrutorna, framför allt tycker de att texten är svår att förstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)