Revisionsvalet : Små aktiebolags motiv till att avstå revision

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Hanna Juto; Ludvig Hansson; [2020]

Nyckelord: Revision;

Sammanfattning: En lagändring som trädde i kraft 2010 innebar att små svenska aktiebolag inte längre omfattas av revisionsplikten. Detta innebär att revisionen idag är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger gränsvärdet för revisionsplikt vilket innebär att ett företag under två räkenskapsår inte överskrider mer än ett av följande värden: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och medelantal 3 anställda. Detta har lett till att så mycket som 80 procent av de små aktiebolagen väljer bort revision trots att det utgör en trygghet. På grund av detta bör det finnas vissa nackdelar med revision. Studiens syfte var därmed att ta reda på vilka faktorer som motiverar företagen att välja bort revision. Branschen vid namn utbildning, forskning och utveckling i Norrbotten valdes ut att studeras närmare då andelen företag som valde bort revision var störst i denna bransch. En analysmodell utifrån tidigare forskning om ämnet och tre teorier, rational choice-teorin, institutionell teori samt principal-agentteorin, har utformats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt tidigare forskning tenderar företag att endast se kostnaden för revision som i många fall anses vara hög i förhållande till de fördelar den ger. För att kunna besvara studiens frågeställningar insamlades primärdata. Först samlades relevanta data in genom databasen Retriever business där den utstickande branschen kunde identifieras. Vidare bygger studien på en kvalitativ metod där mailintervjuer med sex företag inom den identifierade branschen genomfördes. Studiens resultat tyder på att fördelarna som traditionellt sett är kopplade till revision inte är applicerbara på de undersökta företagen. Branschen som undersökts har inget behov av banklån, deras intressenter bryr sig inte om revision och dessutom menar företagen att de kan säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna med hjälp av endast sin respektive redovisningsbyrå. Detta resulterar i att den avgörande och enda identifierbara faktorn i företagens revisionsval är kostnaden. Med detta i åtanke hade det varit intressant att i framtiden undersöka företag som väljer revision och ta reda på vilka nackdelar de ser med att avstå revision

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)