"Kommer de att vilja läsa detta?" : - en studie över lärares resonemang kring skönlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare resonerar kring skönlitteratur och skönlitterär läsning, samt att utifrån resonemangen synliggöra deras ämnesambitioner. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet. Efter analys av det empiriska materialet, utifrån Molloys ämnesdidaktiska triangelmodell, identifierades fem framträdande teman; möjligheter, välja rätt, arbetssätt, inspiration samt utmaningar och begränsningar. Resultatet visar att det finns variationer i lärarnas resonemang, men också en hel del likheter. Samtliga lärare lyfter att skönlitteratur är en viktig del av svenskämnesundervisningen och att arbete med litteratur kan bidra med såväl diskussioner som språkutveckling. Analysen av lärarnas resonemang synliggör också lärarnas ambitioner med läsningen av skönlitteratur. Tre av Svedners sju ämnesambitioner blir särskilt framträdande i deras beskrivningar: färdighetsambitionen, medvetenhetsambitionen och attitydambitionen. Flera slutsatser kan dras, bland annat att det är en komplex uppgift att välja skönlitteratur och att eleven många gånger är central i lärarnas ämnesdidaktiska val. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)