BIM & Lean i Byggbranschen - Utvärdering av BIM & Leans möjligheter i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alexander Gleerup; Fredrika Haskel; [2015-07-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Inom ett byggprojekt är det många aktörer inblandade vilket gör kedjan mycketkomplex. Det finns flertalet logistiska strategier som har till syfte att förbättra logistiken. Enav dessa strategier är Lean vars huvudsyfte är att skapa värdeökande aktiviteter för sinakunder. Under de senaste åren har Building Information Modelling (BIM) blivit allt mer känt.Det är ett informationssystem och en arbetsprocess som har till syfte att bryta ned ettbyggprojekts processer för att skapa ett högre värde för kunden. BIM är ett verktyg som ritar3D-modeller och innehåller information om varje objekt. I dagsläget finns det begränsadforskning om samspelet mellan Lean-strategin och BIM-tekniken. Den forskning som finnsmenar att det finns ett samband men att ytterligare forskning behöver tillkomma.Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur användandet av BIM ser ut idag inombyggindustrin i Sverige. Vidare är syftet att studera om det finns möjligheter att kombineraBIM och Lean med varandra och vad det skulle få för effekter på den svenska byggbranschen.Frågeställningar:• Hur används BIM i en försörjningskedja idag inom byggsektorn?• Vilka möjligheter finns det att kombinera BIM och Lean i en försörjningskedja?• Vad får det för effekter att kombinera BIM och Lean i en försörjningskedja?Metod: För att få insikt i hur BIM och Lean används i en försörjningskedja idag har enkvalitativ metod använts. Semistrukturerade intervjuer på plats och över telefon hargenomförts med företag verksamma inom försörjningskedjan som använder sig av BIM idag.Slutsats: Generellt har aktörer i kedjan upplevt att de uppnått en högre effektivitet och ökatsamarbete sedan implementeringen av BIM. Slutkundens behov har blivit lättare att förståbland annat genom bättre kommunikation och visualisering. Med hjälp av BIM-verktyget kande inblandande aktörerna i kedjan få en större förståelse för processerna. Centralt för bådeBIM och Lean är att kunden ska vara i centrum, att icke värdeskapande aktiviteter ska tas bortoch att samarbetet ska öka i hela supply chain. En kombination av BIM och Lean möjliggörför en mer effektiv resursanvändning och tidseffektivisering, vilket är bra för både produktionoch miljö. Hela försörjningskedjan upplever att informationsflödet har förbättrats ochförändrats sedan implementeringen av BIM och Lean, vilket alla menar på har gjort projektenmer effektiva med mindre fel, lägre kostnad och att man håller tidsramen bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)