”TYSTNAD ÄR FÖRÖVARENS BÄSTA VÄN” - En kvalitativ studie om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställning: Studien syftar till att undersöka vilka åtgärder studiens aktöreranser som viktiga i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn, belysa hurstudiens aktörer beskriver sitt arbete med att förhindra sexuella övergrepp mot barn samtvilka problem aktörerna identifierar i det förebyggande arbetet.1) Vad förespråkar studiens aktörer som viktigt i arbetet för att förebygga sexuellaövergrepp mot barn?2) Hur beskriver studiens aktörer sitt arbete med att förebygga sexuella övergreppmot barn?3) Vilka problem identifieras av aktörerna i det förebyggande arbetet?Metod och material: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervju- ochdokumentanalys genomförts. Studiens respondenter är två ideella organisationer;Treskablinoll och nxtME, kriminolog Maria Dufva samt två rektorer vid en förskola.Organisationerna och samtliga av de kontaktade förskolornas hemsidor analyserades.Analysen har tagit stöd av en situationsbaserad prevention som bygger på rutinaktivitetsteorinoch Ecks utökade brottstriangel.Huvudresultat: I analysen framkom att det fanns en enighet om att barn behöver tryggavuxna omkring sig som kan förebygga och förhindra sexuella övergrepp. Det kräver dock attvuxna i förskolan har en utbildning som gör att de är medvetna om risk- och skyddsfaktorersamt risksituationer. Rutiner anpassade för risksituationer på platser där barn finnsförespråkas som viktiga i förebyggande syfte. Aktörerna lyfte fram att de två största hindrenför förebyggande arbete är tystnaden, det vill säga oviljan att prata om övergrepp, samt debrister som finns med belastningsregister i dagsläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)