Sveaskogs försäljning av skogsmark i Vilhelmina och Dorotea : målsättning och utfall ur ett glesbygdsperspektiv

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Sammanfattning: Sveaskog AB har av sin ägare svenska staten fått i uppdrag att sälja 10 % av det markinnehav man hade 2002 i syfte att stärka enskilt jord- och skogsbruk. Detta för att det förväntas bli lättare för enskilda privatpersoner att få en utkomst i glesbygden. Syftet med studien var att granska försäljningsprocessen och vilka fastigheter som sålts. Köparna, deras motiv till köpet och hur det påverkat dem och omgivningen har också studerats. Nyckelpersoner inom Sveaskog intervjuades för att förstå försäljningsprocessen och vilka kriterier man hade för att välja områden till försäljning. Studien omfattade 36 fastigheter som Sveaskog sålt i Dorotea och Vilhelmina mellan 2003-2011. Fastigheterna analyserades för att se hur de uppfyllde Sveaskogs kriterier. En ägare per såld fastighet erbjöds att medverka i en telefonintervju. Totalt intervjuades 15 fastighetsköpare för att undersöka motiven till skogsköpet och hur det påverkat deras val av bostadsort samt inkomst och livskvalitet. Försäljningsprocessen Sveaskog har använt sig av har med tidens gång förändrats från att i början ha haft ganska höga krav på köparna av fastigheterna till dagens läge när vem som helst kan få köpa. Konflikter med andra näringar som rennäringen har inte ökat i och med försäljningen, men renägarna påtalar att man vill ha möjlighet att yttra sig innan försäljningen påbörjas. Den påverkan försäljningen haft på köparna varierar när det gäller möjlighet att bo kvar/bosätta sig i kommunen och påverkan på inkomstmöjligheterna. Därmed är det långt ifrån självklart att fastighetsförsäljningen haft den positiva påverkan på glesbygden i Vilhelmina och Dorotea som man tänkte sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)