Den rättsliga betydelsen av triloger i EU:s lagstiftningsprocess : en studie i den institutionella unionsrätten och aktuella händelseutvecklingar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Triloger har utvecklats till att idag utgöra en viktig del av Europeiska unionens ordinarie lagstiftningsförfarande. Dessa informella förhandlingsmöten mellan unionslagstiftarna, med deltagande av kommissionen, har förändrat den praktiska tillämpningen av fördragens bestämmelser om lagstiftningsförfarandet fastän de inte omnämns i fördragen. Samtidigt som trilogerna har gjort processen mer effektiv har de haft en negativ påverkan på insynen i förfarandet. I denna uppsats studeras hur fenomenet triloger genom åren har uttryckts juridisk i den institutionella unionsrätten. Kritiken mot trilogerna och andra aktuella händelser som möjligen kan förändra trilogernas rättsliga ställning utvärderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)