Helicobacter species hos katt : patogenes, zoonotisk aspekt och terapi

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Helicobacter är en gramnegativ, mikroaerofil, ureas-positiv, skruvformad bakterie som hittas i mag-tarmkanalen, saliv och faeces. Helicobacter pylori orsakar hos människor gastrointestinala sjukdomar, cancer och försvagning av immunsystemet. År 1988 isolerades den första skruvformade bakterien från katt och 1991 fick den namnet Helicobacter felis. De vanligaste arterna hos katt är Helicobacter felis och Helicobacter heilmannii. Mycket av forskningen idag görs för att fastställa patogenesen och för att undersöka om det finns någon zoonosrisk avseende överföring av Helicobacter species från katt till människa eller vice versa. Studier tyder på att smittrisken är liten då människor och katter oftast koloniseras av olika arter eller subtyper. En del studier har gjorts avseende effekten av antibiotikabehandling av katter när Helicobacter species har påvisats. Då katterna i de flesta fallen kort efter avslutad antibiotikabehandling återkoloniserats tyder detta på att Helicobacter species är en del av normalfloran hos katt och inte någon patogen. Antibiotikabehandling skulle därmed vara onödig och enbart innebära en belastning för det enskilda djuret samt för omgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)