”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. Den teoretiska utgångspunkten för studien grundade sig i Brantes professionsteori och Thylefors modell för tvärprofessionella team. Denna kvalitativa studie har inspirerats av den hermeneutiska forskningsansatsen då författarna ämnat tolka och skapa förståelse för empirin. Nio kvalitativa halvstrukturerade intervjuer gjordes med yrkesprofessioner som ingår i elevhälsoteamet. Inför intervjuerna gjordes två pilotintervjuer för att säkerställa frågornas begriplighet och tidsramen för kommande intervjuer. Resultatet analyserades utifrån studiens frågeställningar och teoretiska ramar. Intervjuerna analyserades och kategoriserades också med koppling till studiens centrala begrepp. I resultatet tematiserades specialpedagogens yrkesroll tematiserades utifrån kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet och specialpedagogens uppdrag tematiserades med utgångspunkt i examensförordningens innehåll.Resultatet visade att respondenterna hade en samsyn kring den samlade elevhälsans övergripande uppdrag och yrkesroll i skolorna. Samtliga respondenter menade att den samlade elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande även om de också såg organisatoriska svårigheter att prioritera det arbetet. Respondenterna upplevde också att specialpedagogen hade en nyckelroll för det pedagogiska perspektivet i den samlade elevhälsan och gav specialpedagogen hög legitimitet i de pedagogiska frågorna. Samtliga respondenter efterfrågade mer tydlighet för professionernas roller i elevhälsoteamet. Det åtgärdande arbetet fick stort fokus när respondenterna beskrev specialpedagogens yrkesroll och uppdrag. Studiens resultat visade också att samtliga respondenter ansåg att specialpedagogen borde arbeta mer på organisation- och gruppnivå, men att de upplevde att specialpedagoger i själva verket förväntades arbeta mer på individnivå och kunde få specialläraruppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)