Arbetsstress bland distriktssköterskor : en kvantitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Personer påverkas olika av arbetsstress. Särskilt som ny sjuksköterska kan arbetsstress vara mer påtagligt. En viktig arbetsuppgift som distriktssköterska är att främja patientens hälsa. Då kan ens egen hälsa kan lätt glömmas bort. Motiv: Att gå från sjuksköterska till distriktssköterska kan upplevas som en identitetskris. En av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning under 2016-2018 var stress. Därav är det viktigt att belysa arbetsstress hos distriktssköterskan. Syfte: Att undersöka om upplevd självskattad stress var relaterat till hur länge man arbetat som distriktssköterska Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med ett bekvämlighetsurval. Enkäten som användes var The Work Stress Questionnaire (WSQ), där deltagarna skattade sin upplevelse av stress utifrån deras arbetssituation. 68 enkäter skickades ut till distriktssköterskor i Region Västerbotten. Resultat: Jämförelse har gjorts mellan de som arbetat som distriktssköterska <10 år och ≥10 år. Huvudfynden i studien var att majoriteten av deltagarna upplevde att de trots ökad arbetsbelastning hinner med sina arbetsuppgifter. Många ställer höga krav på sig själv och vissa upplever att de har svårt att säga nej till extra arbetsuppgifter. Konklusion: Arbetsstress upplevs olika från person till person. Att någon arbetat länge som distriktssköterska betyder inte att hen upplever mindre arbetsstress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)