Från Asien via Borås : Hur importföretag i Sverige kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Syftet med arbetet har varit att studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta fram olika förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager. Detta har gjorts med hjälp av ett textilföretag i, Borås, som tillverkar och importera alla sina produkter ifrån Asien. Textilföretaget vill vara anonyma, därför har författaren av rapporten valt att kalla det för Företag X. Företag X omsätter cirka 500 miljoner, och i dagsläget mellanlandar allt gods i deras centrallagret i Borås. Delar av godset är redan vid produktion öronmärkt till specifik återförsäljare, därför har författaren valt att koncentrera sig på just dessa flöden i rapporten för att avgränsa arbetet något. Rapportens syfte är med andra ord att ta fram olika scenarier som visar på hur detta gods kan levereras direkt ut till respektive återförsäljare, utan att behöva ta omvägen via Borås.För att hitta för- och nackdelar med de olika scenarier gjordes det inledningsvis en litteraturstudie för att skapa en gedigen informationsgrund att utgå ifrån. Sedan genomfördes ett flertal studiebesök och semistrukturerade intervjuer med inblandade parter i försörjningskedjan. Respondenterna var många och från flera olika företag och positioner, allt för att få resultatet så gynnsamt som möjligt för alla inblandade.Analysen visar på tre olika scenarier, utifrån Företag X’s förutsättningar och arbetets avgränsningar, som alla bidrar till att Företag X kan minska sina lagerhållna volymer samt genomflöde i sitt centrallager.Scenario 1 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret av godset redan i en hub i Asien. Godset sorteras ut till respektive återförsäljare redan i fabriken alternativt i en hub/terminal i Asien, innan återförsäljaren möter upp och tar över ansvaret vid hubben. Det är då upp till återförsäljaren hur den vill frakta godset från Asien till Sverige, och Företag X släpper där med allt ansvar. Detta scenario innebär att försörjningskedjan är kort och kostnadsfokuserad och Företag X kommer kunna minska de kostnader som uppstår kring frakt och hemtagning av godset.Scenario 2 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret för godset vid en terminal/hub i Göteborg. Godset har då cross-dockats (sorterats upp till respektive återförsäljare) antingen i en hub/terminal i Asien eller så görs det i terminalen/hubben i Göteborg. Från hubben i Göteborg är det sedan återförsäljarens ansvar att sköta frakten till sitt eget lager.Scenario 3 är likvärdigt hur det ser ut för Företag X idag, att återförsäljaren tar över ansvaret för godset först när det anlänt till deras lastbrygga. Skillnaden är dock att det gods som redan är öronmärkt till återförsäljare inte mellanlandar i centrallagret i Borås. Istället cross-dockas godset i en hub i Asien, alternativt i en hub i Göteborg.Författaren anser dock att Företag X själva ska göra en djupare efterforskning innan ett scenario eventuellt implementeras, då författaren av rapporten inte hade tillgång till all inköp- och försäljningsdata.vEn slutsats som har dragits och som presenteras i resultatet är att scenario 3 bör vara mest gynnsamt för Företag X i dagsläget och även på lång sikt. De behåller då maximal kontroll av leveransen, vilket innebär att pris- och tillverkningsinformation inte riskerar att hamna i fel händer, vilket skulle kunna resultera i kundbortfall och nya starka konkurrenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)