Patienters upplevelser av egenvård vid hypertoni

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hypertoni är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Egenvården gällande hypertoni upplevs och hanteras individuellt utifrån patienters tidigare erfarenheter och upplevelser. Genom egenvård kan patienter göra mycket själv, som kost och fysisk aktivitet. Sjuksköterskans roll i egenvården vid hypertoni, kan göras mer kraftfull och målinriktad om patienternas upplevelse av hypertoni studeras. Utifrån patienters upplevelser kan strategier gällande en förändrad livsstil genomföras med förändrade levnadsvanor som följd. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av egenvård vid hypertoni. Metod: Den beskrivande litteraturstudien genomfördes utifrån nio kvalitativa studier. Huvudresultat: Resultatet i studien framställdes genom fem huvudrubriker samt fyra underrubriker. I studien framkom att information och kunskap var viktiga faktorer men att dessa ofta upplevdes som en brist. Det påvisades att stödet och motivationen från vårdpersonalen inte var tillräckligt, vilket medförde att egenvårdsåtgärderna inte resulterade i ett önskat resultat. I andra studier där stödet av sjuksköterskan/vårdpersonalen var större samt där patienten gavs mer inflytande och mer information om vilka åtgärder som var effektiva och varför, gav ett mer positivt resultat. Slutsats: Det är av betydelse att sjuksköterskor bemöter patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, och därmed utgår från ett individuellt behov för att patienten skall motiveras till egenvård vid hypertoni. Information, utbildning och kunskaper är några faktorer som ligger till grund för att uppnå goda resultat gällande egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)