Vägen mot hållbara urbana transporter - Renovas möjlighet att använda Göteborgs kanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats lägger sin grund i en ökande urbanisering. Som resultat av denna urbanisering har en ökning av de urbana godstransporterna skett, det medför negativa effekter för både företag och samhälle. En omställning till andra transportslag än vägtransporter ger en teoretisk minskning av dessa konsekvenser. Runt om i Europa har de senaste årtionden projekt implementerats för att bemöta dessa ökande negativa effekter. Exempel på dessa projekt är att ställa om godstransporter från väg till urbana vattenvägar. Avfall är ett av de vanligare godsen som dessa projekt fraktar.För att undersöka om avfallshantering på urbana vattenvägar hade varit fördelaktig i Göteborg har uppsatsen undersökt Renova, en avfallsaktör i stadens centrala delar. Renova används som fall för hur organisationer måste beakta olika aspekter för att avgöra om en användning av urbana vattenvägar kan visa sig fördelaktig. Studien undersöker Renovas nuvarande verksamhet utifrån olika perspektiv och ställer dem i relation till teorier som bl.a. berör hållbarhet, lönsamhet och urbana godstransporter. Studien berör även olika aspekter som måste beaktas för att en omställning ska vara möjlig. Exempel på dessa aspekter är det geografiska läget samt stöd från offentliga sektorn.Sammanfattningsvis kommer studien fram till att en omställning till vattenväg kan ha flertalet positiva effekter för både företag och samhälle i Göteborg. I den rådande ekonomiska situation Renova befinner sig i är det dock inte möjligt att de själva ska stå för implementeringskostnaderna. För att en implementering ska bli av krävs stöd från offentliga sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)