”Flaggskeppet för snabbspår” : En kvalitativ studie om snabbspåret för djursjukskötare

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Det svenska flyktingmottagandet har ökat senaste åren vilket medför ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som nyanländ flykting tar det lång tid att få ett arbete, dessutom svårt att få ett arbete relevant för sin utbildning. Man har sett att många som kommer till Sverige har kompetenser inom olika bristyrken. För att förenkla deras väg till arbete och bemöta bristen på arbetskraft implementerade regeringen snabbspårsprogram för olika yrken. Snabbspårsprogrammen skapas genom trepartssamarbete mellan olika aktörer. Syftet med denna studie är att undersöka hur involverade aktörer har påverkat skapandet och resultatet av snabbspårsprogrammet för djursjukskötare. Genom kvalitativa intervjuer med fyra aktörer involverade i snabbspåret besvaras frågeställningarna. Aktörerna är Arbetsförmedlingen, Fackföreningen Kommunal, Arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervjuerna lyfte fram aktörernas egna upplevelser av hur snabbspåret skapades och vad samarbetet haft för påverkan. Uppsatsen bygger upp ett teoretiskt ramverk av governance med den svenska modellen och public-private partnership som exempel. Resultatet visar att aktörerna fann det givet att skriva under överenskommelsen för snabbspåret. Samarbetet mellan icke-statliga och statliga aktörer har haft en påverkan på snabbspåret. Uppsatsen identifierar även SLU som en nyckelaktör för snabbspårets framgång vilket visar sig tydligt då snabbspåret endast genomförs om de har resurserna tillgängliga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)