Dimensionering av ett flervåningshus i KL-trä med hjälp av FEM-Design : En jämförelse mellan betong och KL-trä

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Författare: Philip Karlsson; Josefin Winell; [2021]

Nyckelord: FEM-Design; CLT; FEM-design; KL-trä;

Sammanfattning: Det har av olika anledningar blivit mer populärt att bygga flervåningshus i trä vilket har lett till en utveckling av material i trä. Korslimmat trä även kallat KL-trä är en konsekvens av denna utveckling i Sverige och precis som för andra stommaterial används datorprogram för att rita hus i KL-trä. Syftet med denna rapport är att få lärdom om KL-trä samt undersöka hur programmet FEM-Design kan användas för att dimensionera ett flervåningshus i KL-trä. Därtill, har FEM-Design också använts för att räkna materialmängden för att kunna göra en klimatdeklaration, för båda materialen betong och trä. Resultatet av klimatdeklarationen visar att träbyggnaden får ett lägre utsläpp i byggskedet jämfört med betongbyggnaden i byggskedet, men Boverkets databas som har använts i denna rapport är något konservativ. Värdena i Boverkets databas i framför allt skede A1-A3 avviker något jämfört med EPD:er (miljövarudeklaration) från olika företag inom betongindustrin. KL-träbyggnaden är lättare än betongbyggnaden vilket gör att betongfundamenten till träbyggnaden borde kunna göras mindre för att klara av lasterna jämfört med betong. Däremot får träbyggnaden något tjockare bjälklag för att klara av ljud-, brand- och brukskraven som då medför en lägre rumshöjd om inte förändring görs av den totala byggnadshöjden. För att uppnå samma rumshöjd på 2,6 m i betongbyggnaden skulle det krävas att träbyggnaden byggs 1,2 m högre vilket leder till större materialåtgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)