"Vi är redan fyra" : En vetenskaplig essä om makt och förhållningssätt i den fria leken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Denna essä inleds med två dilemman som speglar barnet och pedagogen i relation till den fria leken i en förskolemiljö. Den fria leken definierar vi som alla de tillfällen i förskolan som inte är planerade aktiviteter eller rutiner som till exempel vila och matsituationer. I den första berättelsen Den attraktiva hörnan beskrivs tre situationer som speglar fri lek i relation till en specifik plats och lekmaterial som många barn finner åtråvärt. I den andra berättelsen Vi leker en trelek gestaltas barns försök till inträde men också uteslutning i leksamt pedagogernas föreställningar om den fria leken vilket påverkar vårt förhållningssätt och agerande. Syftet är att genom dessa dilemman undersöka den fria leken. Vi ställer oss frågor om pedagogens roll och föreställningar om den fria leken samt hur vi, både barn och pedagoger, förhåller oss till inkludering och exkludering. Vår metod är att bearbeta dessa dilemman med hjälp av ett reflekterande skrivande. Vi beskriver kamratkulturer samt William Corsaros tillträdesstrategier vilka barnen använder sig av för att få tillträde till leken. Vi reflekterar genom filosofen Michel Foucault kring maktstrukturer och hur de regler och normer vi pedagoger skapat påverkar barnens interaktion samt hur de används av barnen själva. Vi resonerar kring pedagogens syn på leken; vad och hur vi tycker att barnen ska leka och hur mycket eller lite frihet vi ger dem. Det blir tydligt att vi pedagoger har föreställningar kring barnens kamratkulturer och på sättet de leker. Vi upptäcker att vi styr och korrigerar leken så att den ska stämma överens med dessa föreställningar. Vi får se exempel på vad som från början är fri lek men som under lekens gång styrs av oss vuxna för att minimera konflikter och skapa en lugn miljö, kanske för att som pedagog kunna göra andra administrativa sysslor som annars inte hinns med. Vi upptäcker och synliggör maktstrukturer på förskolan som är skapade av både pedagoger och barn. Under vårt skrivande har vi fått en ökad insikt och förståelse kring rollen som förskollärare och hur vi kan bemöta den problematik som den fria leken kan innebära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)