Rekrytering av kvinnor & deras förutsättningar på mansdominerade yrkesprogram - En kvalitativ intervjuundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar problematiken kring det låga antalet kvinnor i el-, bygg- och fordonsbranschen. Undersökningen som gjorts vid uppsatsskrivandet sticker ut genom att visa yrkesnämndernas perspektiv på rekryteringen av kvinnor till och deras förutsättningar att ta gymnasieexamen på de mansdominerade yrkesprogrammen, el och energi, bygg och anläggning samt fordon och transport. Representanter från yrkesnämnderna har intervjuats. Vi hoppas att under-sökningens resultat ska öka förståelsen kring hur en mansdominerad utbildningsmiljö kan påverka kvinnor samt möjliga rekryteringsinsatser för att öka antalet kvinnor till yrkes-programmen. I undersökningen används Connells genusteori samt Patton och McMahons systemteori om påverkansfaktorer för att analysera resultatet. Forskningen bekräftar yrkes-programmens sneda könsfördelning och visar på att ökade vägledningsinsatser behövs för att förmedla en bättre bild av arbetsmarknaden och vidga vyer för att möjliggöra norm-brytande val. Vår undersökning visar att en stor variation av rekryteringsinsatser används för att öka antalet kvinnor på yrkesprogrammen, både på ett politiskt, organisatoriskt och individuellt plan. Resultatet visar även på att de förutsättningar som kvinnor ges på de mansdominerade yrkesprogrammen innebär välkomnande, eventuellt särbehandling i form av ett hjälpande tillsammans med ett visst motstånd. Hård jargong är ett exempel på motstånd som påverkar dem på vägen mot en gymnasieexamen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)