Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. För att kunna erbjuda en god vård utifrån kvinnornas behov behövs mer kunskap om deras upplevelser.  Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av förlossningsdepression samt vården i samband med detta.  Metod: Allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Databaserna Pubmed, Psycinfo och CINAHL användes till litteratursökningen. Resultatet baserades på 11 originalartiklar med kvalitativ ansats, som var skrivna mellan 2008-2019. Artiklarnas kvalitet granskades.  Resultat: Vid sjukdomen upplevde flera mödrar känslan av misslyckande, hopplöshet och de påverkades av stigman runt sjukdomen att framstå som en dålig mamma. Isolering och ensamhet upplevdes av många mödrar. Stöd i form av bekräftelse och förståelse upplevdes vara en grund för återhämtning. Mödrarna upplevde också bristfällig kunskap om PPD. En del mödrar upplevde vården som stöttande och givande, medan en del upplevde den som bristfällig eftersom bland annat sjukvårdspersonal försökte normalisera känslorna.  Slutsats: Resultaten skulle kunna tolkas som att många upplevelser berodde på bristfällig kunskap om PPD hos kvinnor och hos olika yrkeskategorier inom vården. Eftersom PPD är en del av vårt samhälle bör ökad kunskap hos sjuksköterskor inom öppenvården främjas för att ge mödrar en bättre vård och hälsa.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)