Varför fotbollsklubbar får redovisa spelare i balansräkningen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Blom; Johnnie Engström; Peter Jakobsson; [2007-02-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Utvecklingen inom näringslivet har gått från att vara dominerad avtung verkstadsindustri till att bli mer tjänsteinriktad där personalens kompetens värdesätts allthögre. Många företag nämner i sin årsredovisning att personalen är deras viktigaste ochstörsta tillgång. Hittills har personalekonomisk redovisning endast återfunnits iresultaträkningen som kostnadsposter. I dagsläget finns det dock företag som kan och fårredovisa sin personal i balansräkningen som en tillgång, nämligen fotbollsklubbar medprofessionella spelare.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka varför fotbollsklubbarna får redovisa sinaspelare som tillgångar i balansräkningen och varför kunskapsföretag inte får göra det. Viundersöker även om redovisningen av spelare i balansräkningen ger en rättvisande bild avklubbarnas värde.Avgränsningar: Vi avgränsar oss till tre börsnoterade fotbollsklubbar: AIK Fotboll AB, FCKöpenhamn samt Tottenham Hotspur FC. Det val vi gjort av fotbollslag grundar sig i att dealla tre är noterade vid någon börs och att de därigenom är skyldiga at följa IFRS. Då vi skaanalysera hur spelare värderas kommer vi inte att ta hänsyn till de spelare som räknas somegna produkter.Metod: Vi kommer att utgå från en kvalitativ metod där vi samlar in data genom intervjuermed revisorer och ekonomiansvarig för AIK samt genom studier av årsredovisningar.Därefter ställer vi den insamlade empirin mot den teoretiska referensram som vi använder ossav.Resultat och slutsatser: Vår undersökning har gett oss en bild av hur AIK värderar ochbalanserar de spelarkontrakt som man förfogar över. Det är alltså inte spelarna som redovisasi balansräkningen utan den immateriella tillgången som kontraktet utgör. Just det juridiskakontraktet som binder spelaren till klubben i ett visst antal år är vad som saknas inomföretagsvärlden för att ett vanligt företag ska få redovisa på samma sätt som AIK. Ett företagkan inte äga en människa och har därför inte kontrollen över sina anställda. De kan lämnaföretaget när de vill och därför är inte kontrollkriteriet för en tillgång uppfyllt.Förslag till vidare forskning: I vår avgränsning valde vi att inte behandla spelare somkommer från de egna leden, så kallade egna talanger eller produkter. Dessa spelare har idagsläget inget redovisat värde i klubbarnas balansräkning eftersom man menar att de inte harnågot anskaffningsvärde. En undersökning om hur man bedömer ett värde av dessa spelareskulle vara intressant. Samma gäller spelare som värvas till en klubb utan anskaffningsvärde,genom den så kallade Bosman-domen. Hur ska spelare utan anskaffningsvärde få ett värde ibalansräkningen?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)