Små möjligheter är början på större företag : En fallstudie av tre småföretag och deras beslut att insourca

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: Outsourcing är ett fenomen som rönt mycket uppmärksamhet under de senaste två decennierna, och kan ses som en trend. De företag som väljer att outsourca gör detta för att få de fördelar som outsourcing sägs ge. Trots de många fördelar indikerar ny forskning på att en del företag väljer att avsluta sina samarbeten med sina leverantörer. Dessa företag går därför emot trenden att outsourca.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara varför småföretag väljer att insourca en specifik aktivitet. Uppsatsen ämnar testa begrepp från forskning kring outsourcing och backsourcing som förklaring till insourcing, samt identifiera hur insourcingprocessen ser ut för småföretag.

Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ metodansats där en fallstudie har utförts på tre småföretag. Datainhämtningen har skett genom intervjuer med företagens ägare/VD.

Slutsats: Småföretags främsta anledning till att insourca en aktivitet härleds till ökad kontroll och service, men kan även härledas till ägarnas egenskaper som person. Insourcing är ett även ett sätt att garantera ett mervärde för kunden och på så sätt skapa långsiktiga, stabila och lönsamma relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)