Konflikthantering inom vård- och omsorgsverksamheter : ”En intervjustudie med 7 enhetschefer”

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie behandlar ämnet de pedagogiskt relevanta sidorna av konflikthantering inom vård- och omsorgsverksamheter både i privata och kommunala verksamheter. Syftet med studien är att tolka sig fram till en djupare förståelse av hur enhetschefer hanterar konflikter som uppstår mellan medarbetare. Studien har en kvalitativ metod formaliserad som interpretativ fenomenologisk ansats. Datainsamling har skett med semistrukturerade intervjuer.Resultatet visar att enhetscheferna hanterar konflikter genom att antingen låta de inblandade finna lösningar tillsammans eller att enhetschefen går in och stöttar dem i arbetet med att finna lösningar. Effekterna av konflikter i dessa verksamheter kan ha negativ påverkan men även positiv påverkan. Vid olösta konflikter kan enhetscheferna ta hjälp av olika verksamheter som kan stötta personalen och enhetscheferna vid olösta konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)