Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Sammanfattning: Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. Detta uppnås genom att använda ett fenomenologiskt ramverk som analyserar de enskilda berättelserna om ensamhet, men även perspektivet från ett kommunalt stadsbyggnadskontor och en lokal bostadsförening i Sverige. Detta möjliggör för förståelsen om hur ensamhet uppfattas, realiseras och förkroppsligas, vilket stödjer uppfattningen om stadens involvering i skapandet av den ofrivilliga ensamheten. Ensamhet är en del av det mänskliga tillståndet och är klassat som skadligt för folkhälsan. Ur ett kulturanalytiskt perspektiv är det möjligt att visa de inneboende betydelserna, värderingarna, vanorna och normerna som existerar på olika rum i staden och som bidrar till ensamhetskänslor. Metoderna som används är semistrukturerade intervjuer och fotografier. Resultaten visar att både förtroende och tillhörighet är grundläggande för att förebygga ofrivillig ensamhet och bör vara närvarande på olika skalor i staden. Faktorer som diskriminering, rädsla och sociala förväntningar är bland några av de förhållanden som bidrar till ofrivillig ensamhet och som förstärks genom den byggda miljön. Insikten att den ofrivilliga ensamheten kan förstås i olika lager är viktig för denna uppsats, då det visar att förtroende och tillhörighet kan existera i vissa delar av en individs liv, men ändå lämna dem sårbara för ensamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)