Studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om studenters attityder till försäljning av sexuella tjänster. En enkätundersökning på Lunds universitet har genomförts under våren 2018. Uppsatsen testar hypotesen att kontexten som dessa studenter växt upp i med rådande sexköpslagstiftning utgör en starkare påverkan än trenden med en mer liberal inställning till försäljning av sexuella tjänster. Det teoretiska ramverk som använts i uppsatsen är Ronald Weitzers teori om de tre konkurrerande paradigmen: självbestämmandeparadigmet, förtryckparadigmet och det mångformiga paradigmet. Undersökningens resultat jämfördes med tidigare attitydundersökningar på ämnet och har påvisat att studenternas attityder inte är i linje med befolkningens attityder till försäljning av sexuella tjänster. Resultaten visar att det finns en skillnad i attityder beroende på vilken fakultet studenterna studerar vid. Genom att undersöka resultaten utifrån Weitzers teori skapas en förståelse för svårigheten i att kategorisera människor och ämnets komplexitet har bekräftats. Hindret som uppkom vid inramandet av studenternas attityder i endast ett av perspektiven har påvisat att paradigmen möjligtvis inte konkurrerar med varandra, utan på många sätt kompletterar varandra. Hypotesen har både bekräftats och dementerats eftersom resultaten skiljer sig åt beroende på vilken del av enkätundersökningen som tas i beaktning. Resultaten från de enkätens fasta svarsalternativ bekräftade hypotesen, men vid en närmre analys av de öppna frågorna och ordassociationen i enkäten så dementerades hypotesen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)