IVA-dagboken och patienters upplevelser att ta del av det personliga innehållet : När minnet sviker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) upplever ofta vårdtiden som traumatisk då stressreaktioner, mardrömmar samt minnesförlust uppkommer. Sjuksköterskor startar en personlig IVA-dagbok där anteckningar och fotografier sparas av patienters vårdförlopp. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att ta del av en personlig IVA-dagbok som skrevs under vårdtiden på IVA. Metod: Icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Datainsamlingen bestod av en systematisk litteratursökning via databaserna Cinahl samt PsycINFO. Inklusionskriterier var Peer-reviewed artiklar från Skandinavien mellan 2009–2019 som beskrev patienters upplevelser av IVA-dagboken. Studiens resultat baserades på åtta vetenskapliga artiklar via en integrerad analys. Resultat: Fem kategorier framkom; Intensiva känslor, Bearbetning, Minnesrekonstruktion, Ökad verklighetsuppfattning samt Omhändertagen eller Bortglömd. Resultatet visade att patienter upplevde intensiva känslor relaterat till IVA-dagbokens innehåll. Känslan av att ha blivit omhändertagen eller bortglömd infann sig beroende på om närstående och personal antecknade, hur ofta, samt om vad. Upplevelsen av saknat innehåll utgjorde en försämrad förståelse för vårdtiden för patienter, samtidigt kunde allmänsjuksköterskor gå miste om insikt i patienters upplevelser om de inte läste innehållet eller antecknade. Slutsats: IVA-dagboken kan stödja patienters bearbetning av trauma och därmed minska de stressreaktioner som på sikt kan utvecklas till PTSD. Slutsatsen blir därmed förslag på införandet av nationella riktlinjer kring IVA-dagbokens utformning, användning samt återlämning via evidensbaserad samt erfarenhetsbaserad kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)