Idrottssponsring värdefull eller värdelös...?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Den här studien kommer från en bakgrund där sponsring har förändrats över lång tid. Tidigare har det varit förknippat med välgörenhet och oegennytta medan det idag är kantat av ordet samarbete istället. Till och med till den grad där många inte ens vill kalla en sponsor för en sponsor utan snarare för en partner. Genom tidigare forskning upptäckte vi en problematik i att värdera dagens sponsring. Man upptäckte att sponsringen har förändrats men inte sättet att mäta den. När man använde fem olika metoder för att mäta förväntad sponsringsinkomst på ett globalt evenemang så kunde de skilja sig så mycket som 100 miljoner dollar mellan de olika metoderna. Detta är ju helt klart problematiskt när företag investerar mer och mer i sponsring både internationellt och i Sverige. För att lösa denna problematik har vi tagit hjälp av Exchange Theory vilken mer eller mindre bryter ned alla mänskliga interaktioner till materiella och icke materiella utbyten. Vår hypotes var att man kan använda Exchange Theory för att på så sätt göra mer precisa värderingar av vad en sponsring kan vara värd. Undersökningen utfördes genom fem semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat representanter för FC Rosengård, Trelleborgs FF, Länsförsäkringar, Akea och konsulten Stefan Svensson. Genom vår undersökning fann vi att utbytet mellan föreningar och företag var centralt. Man menade på att om det inte skapas ett utbyte där en win-win situation uppstår så kommer det att bli svårt att upprätthålla fortsatta samarbeten. Dessutom fann vi att Exchange Theory passade väldigt bra i denna aspekt. När det är så viktigt med utbyten samt att skapa föredragna utbyten kommer Exchange Theory väl till pass. Dessutom pekar vår undersökning på att Exchange Theory delvis kan användas för att lättare kunna värdera sponsring. Detta tack vare att vår undersökning visat att du som sponsor dels måste kunna se vilka styrkor du har att erbjuda till en förening samtidigt som det visat sig att du väldigt grundläggande måste bryta ned vad du som förening eller sponsor faktiskt får ut av ett samarbete för att på så sätt kunna värdera en sponsring. Slutligen kvarstår det ändå en del problematik. Hur mycket man än bryter ned de olika faktorerna så kommer du alltid i slutändan att stå med en subjektiv och fiktiv kostnad. Hur mycket är det värt att 10 000 personer ser ditt varumärke på en skylt? Hur mycket är den goodwill värd att ha matchvärdar som bär din logga på kläderna? Detta finns det fortfarande en del kvar att forska om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)