Reducing aviation carbon emissions

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: För att nå internationella klimatmål bör de globala koldioxidutsläppen halveras till och med år 2030. I flygintensiva organisationer, där flygresor utgör en betydande del av organisationens totala, årliga koldioxidutsläpp finns det således ofta en strävan att minska på anställdas flygresande. Forskningsprojektet FLIGHT på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utforskar verktyg som ämnar hjälpa organisationer att minska sina flygrelaterade koldioxidutsläpp. På uppdrag av FLIGHT har studenter på KTH framställt verktyget FlightViz, som sammanställer och visualiserar information om flygresor gjorda av anställda på KTH. Denna studie ämnar undersöka hur FlightViz bör vidareutvecklas för att vara användbart för fler än den ursprungliga användargruppen - forskarna involverade i FLIGHT. Forskningsfrågan som ställs är vilka funktioner som bör inkluderas och vilka designförändringar som bör implementeras för att FlightViz ska vara användbart för en bredare grupp användare på KTH. Forskningsintervjuer med hållbarhetsstrateger på KTH Sustainability Office och med anställda på olika skolor på KTH genomfördes i syfte att kartlägga användarbehov och skapa underlag till att besvara forskningsfrågan. Resultatet av studien visade att en rad funktioner och designförändringar är av hög betydelse för FlightViz användbarhet. Att visualisera personanpassad data per årsarbetskraft, årsvis och i förhållande till olika genomsnitt är eftertraktat, och visades vara av hög betydelse vid vidareutveckling av FlightViz. Huruvida datan ska vara anonym är en fråga utan ett lika självklart svar. Trots det var anonymitet ett viktigt ämne i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)