Svensk biståndspolitik 1962 och 2004 : Svensk biståndspolitik i förändring över tid - Komparativ studie av biståndspolitiken 1962 och 2004

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST); Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar biståndsfrågan i propositionerna från åren 1964 och 2004.1962 lade regeringen fram propositionen 1962:100 där ett av områdena som behandlades varbiståndsfrågan. Den innehöll principer för det svenska utvecklingsbiståndets motiv, mål,medel. 2003/04 lade regeringen fram en ny proposition inom utgiftsområde 7 (Internationelltbistånd). Hur ser de båda förslagen ut och vad regeringen valt att inrikta sig på förbiståndsområden. Har biståndet utvecklats över tid och i så fall om utgiftsområdena harutvidgats till att följa samhällsutvecklingen.Har biståndspolitiken förändrats över tid eller är målet/målen desamma över decennier ärfrågan vi ställer oss. Även om biståndets fördelning/kategorier likadant ut eller har det skettnågra förändringar.Det material vi kommer att använda oss av är regeringens proposition från 1962 (1962:100)och propositionen från 2003/04 (2003/04:1 utgiftsområde 7) samt hänvisa till annan litteraturinom området.Vi kommer även att använda oss av en matris som beskriver likheter/skillnader i den svenskabiståndspolitiken 1964 jmf 2003/04. Matrisen är utformad i kolumner där vi tittar på är, böroch gör samt där åren 1664 och 2004 är inskrivna så att det blir en överskådlig jämförelse.Sedan redovisas en kortfattad sammanställning av det material som vi kommit fram till ipropositionerna 1964 samt 2003/04.Begreppet fattigdom kommer att belysas då det är viktigt att visa att det finns olika sortersfattigdom och hur dessa påverkar människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)