Nordens Sorrento : Båstads utveckling som badort 1900-1939

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Martin Ulvbielke; [2011]

Nyckelord: Båstad; Badort; Tennis; Turism;

Sammanfattning:

Under 1800-talet var Båstad redan etablerad som badort. Orten marknadsfördes som kurort som bl.a. erbjöd havsbad som medicinsk behandlingsmetod. Badgästernas ökande krav på förströelse och nöjen kom att medföra en utveckling, där dessa attraktioner fick allt större betydelse för badorten. I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkade turistutvecklingen i Båstad under tiden före andra världskriget. Genom en komparativ studie där antalet badgäster och logimöjligheter bestäms under olika perioder mellan åren 1910-1939 och införs i en beräkningsmodell för turistdestinationers utveckling, kompletteras bilden av hur turismen i Sverige utvecklades vid denna tid. Materialet utgörs av samtida badgästtidningar. Resultaten vad gäller Båstad visar på en stark expansion, mycket tack vare enskilda entreprenörer, inom samhällsbyggnation och turism, där bad dominerade den tidiga perioden och sommarsporterna tennis och golf fick stor betydelse under den senare delen. Yttre faktorer som exempelvis världskrig, kungabesök och börskraschen 1929 i USA kom att få följder för turistnäringen i Båstad

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)