När den man älskar vill dö hemma. Anhörigas emotionella upplevelser av vård i hemmet vid livets slutskede.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Majoriteten av människor önskar att få dö i sitt eget hem omgiven av sin familj. När en person önskar att dö i hemmet finns hemsjukvård som är specialiserad på vård i livets slutskede. Hemsjukvård medför att anhöriga hamnar i en situation där vården inte alltid finns på plats samtidigt som de genomgår en emotionell kris av att ha en döende familjemedlem. Sjukvårdens uppdrag är att stödja både patienten och de anhöriga under denna utmanande tid. Sjuksköterskor har en central roll i den avancerade hemsjukvården eftersom de arbetar närmast patienten och de anhöriga. Anhörigas emotionella upplevelse av denna situation ligger till grund för vidare utveckling av den palliativa hemsjukvården. Syfte: Syftet är att studera anhörigas emotionella upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet med stöd av hemsjukvård i livets slutskede. Metod: Litteraturöversikt med 12 vetenskapliga artiklar till grund för resultatet som söktes fram i relevanta databaser. Resultat: Att vara anhörig och vårda en familjemedlem i hemmet med stöd av hemsjukvård i livets slutskede är en påfrestande situation med mycket känslor. Tre huvudteman identifierades, första temat “Den nya rollen” beskrivs i tre subteman: “Att ta sig an rollen”, “För att leva upp till förväntningarna - från vården och patienten” och “Att bli sedd och bekräftad i rollen”. Andra temat “Känslan av ansvar” beskrivs i tre subteman: “Gentemot den man älskar”, “För att allt ska blir rätt” och “För att skydda”. Sista temat “Hemsjukvårdens påverkande faktorer” beskrivs i två subteman: “Hemsjukvårdens förutsättningar för avlastning” och “Byggandet av en relation”. Slutsatser: Anhöriga upplever förväntningar att ta ansvar när en familjemedlem önskar att dö hemmet och kliva in i en vårdande roll. Sjukvården har ett ansvar att finnas där och stötta upp och avlasta anhöriga. Ett familjecentrerat förhållningssätt inom den palliativa hemsjukvården kan leda till att behov identifieras hos anhöriga som annars kan gå obemärkt förbi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)