Chefsrekrytering - Att rekrytera rätt person till rätt tjänst på rätt sätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Personalen är organisationers viktigaste resurs och då chefer syftar till att leda, utveckla och organisera verksamheter blir rekryteringen av dessa individer avgörande för organisationers lönsamhet. För att rekrytera rätt person till rätt tjänst krävs det att arbetet blir gjort på rätt sätt. Felrekryteringar är kostsamma för verksamheterna och för att undvika sådana förespråkas standardiserade rekryteringsprocesser. Vilka metoder som rekryteringsföretag väljer att använda i sitt arbete kan dock variera, men flera forskare menar att dessa metoder enbart är teorier då de inte följs i praktiken. Syftet med denna studie är att förstå hur chefsrekrytering går till i praktiken och hur det förhåller sig till teorierna för att på så vis öka förståelsen kring processen. Därmed ställer vi oss frågan om: vilka perspektiv och metoder utgår chefsrekryterare från i praktiken och varför? Studien har en kvalitativ utgångspunkt och antar en abduktiv ansats. Vid empiriinhämtning har sju semistrukturerade intervjuer genomförts med chefskonsulter från sex rekryteringsföretag. Empirin har bearbetats och analyserat med hjälp av teorierna, för att avslutningsvis resultera i slutsatser och besvarandet av vår frågeställning. Slutsatser: Chefsrekryterare arbetar överlag på samma, eller åtminstone liknande sätt, i sina rekryteringsprocesser. I praktiken delar de tre skilda rekryteringsteorierna, den psykometriska rekryteringsansatsen, evidensbaserad rekrytering och kompetensbaserad rekrytering, samma grundläggande metod och liknande perspektiv. Skillnaderna rör teoriernas nyanser medan den sociala ansatsen utgör det närmaste vi kan komma en motsats. Chefsrekryterare påstår sig använda vissa utvalda teorier men vid närmare undersökning blandas teorierna i processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)