Existentiella frågeställningar i livets slutskede : En litteraturöversikt av patientens erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativa patienter i livets slutskede ställs ofta inför existentiella utmaningar med lidande som följd. Den palliativa vårdens främsta mål är att främja livskvalitet och lindra lidande. Ett existentiellt lidande visar sig genom olika psykiska och fysiska tillstånd där kroppens, själens och andens väsen störs. I litteraturstudien användes Katie Erikssons lidandeteori som teoretisk referensram.  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka patienters erfarenheter av existentiella frågeställningar i livets slutskede.  Metod: En litteraturstudie genomfördes i enlighet med Kristensson (2014). Elva vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl inkluderades. Dataanalysen genomfördes enligt Friberg (2017). Resultat: Resultatet delades in i sex kategorier: känna hopp, meningsfullhet och acceptans, känsla av att vara en börda, förlust av värdighet, betydelsen av religion och andlighet, demoralisering och erfarenhet av ensamhet och ångest.    Slutsats: Litteraturstudien visade att patienter ställs inför existentiella frågeställningar och utmaningar i livets slutskede. Frågor om livets mening, syfte och känslor pendlande av acceptans och hopp. Ångest och rädslor för minskad kontroll och känslan av att vara en börda. I närheten av döden minskade livskvaliteten och demoralisering ökade.  Nyckelord  Patienter, erfarenheter, existentiell lidande, livets slutskede  Tack  Ett stort tack till Carina Persson för en god handledning under vårt arbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)