Är oönskad isolering en skälig levnadsnivå? En kvalitativ dokumentstudie av svenska kommuners riktlinjer gällande biståndshandläggning inom äldreomsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om och hur svenska kommuner, enligt derasfastställda riktlinjer, arbetar för att bryta oönskad isolering bland äldre. Genom enkvalitativ dokumentstudie undersöktes huruvida 40 svenska kommuner benämneroönskad isolering bland äldre och ifall det går att urskilja eventuella likheter/skillnader ikommunernas arbetssätt. Att undersöka hur kommunernas arbetssätt kan bidra till attmotverka den oönskade isoleringen bland äldre är därtill ett syfte med studien. Studienämnade också att undersöka hur eventuella likheter/skillnader i kommunernas arbetssättkan förstås utifrån ett organisationsperspektiv. Studien hade en induktiv ansats och medhjälp av såväl en konventionell innehållsanalys som valda teorier och tidigare forskninganalyserades empirin. Resultatet visade på likheter vad gäller de biståndsinsatser somkommunerna tillhandahåller för att bryta oönskad isolering bland äldre, med vissaundantag då fåtalet kommuner erbjuder unika insatser. Tydliga skillnader påvisadesmellan kommunerna vad gäller insatsernas utformning, tidsomfattning, frekvens ochbiståndsbedömning. Dessutom visade resultatet att det skiljer sig mellan kommunernahuruvida sociala insatser går att kombineras med varandra. Vissa insatsers utskrivnasyfte utgjorde också en markant skillnad mellan kommunerna, då en insats i enakommunen kunde syfta till att bryta oönskad isolering, samtidigt som samma insats i enannan kommun hade ett annat syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)