Kunders behov av nyckeltalsanalyser inför systemleverantörens utveckling av ett beslutsstödsystem : En entreprenöriellt inriktad fallstudie av en systemleverantör inom fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Fastighetsbranschen är en bransch som är inne i en digitaliseringsperiod. Tidigare manuell hantering övergår alltmer till att hanteras digitalt. Företag och organisationer behöver vara följsamma i utvecklingen för att ha möjlighet att hantera data och information som är relaterad till fastighetsförvaltning, för att ha möjlighet att ta del av de fördelar som den digitala förändringen kan ge. Det är därav viktigt att välja en teknologi eller verktyg som på ett bra sätt tillgängliggör viktiga data till organisationen. Med hjälp av nyckeltal och analyser kan en organisation generera kunskap och förståelse för den egna verksamheten, vilket är ett steg i digital följsamhet.Vid en förändring är det angeläget att ta del av och se kundernas behov, för att ha möjlighet att anpassa en lösning efter kundens behov eller problem. Involvering av kunder i en utvecklingsprocess är även en viktig faktor för nytänkande och innovation, som kan generera både konkurrensfördelar och gemensamma värden mellan systemleverantör och kund.Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera och beskriva det behov kunderna har av nyckeltalsanalyser inför systemleverantörens utveckling av ett beslutsstödsystem.En entreprenöriell ansats har använts i kandidatuppsatsstudien för att samla in primära empiriskadata. Tre kvalitativa SPIN-intervjuer utgjorde underlag för designen av en MVP-prototyp, som har testats och utvärderats i två omgångar. I entreprenöriella ansatser är kunden i fokus. Den entreprenöriella ansatsen har kombinerats med kvalitativa intervjuer med två av fallföretagets företrädare.Några av de viktigaste slutsatserna från studien är de konkreta nyckeltal som har identifieratsgenom den entreprenöriella ansatsen och som presenteras i MVP-prototyperna. Studien har även påvisat att det finns ett underliggande behov av nyckeltal inom fastighetsbranschen. Det finns även behov av att skapa en förståelse för den egna verksamheten, göra kontinuerliga uppföljningar inom verksamheten samt se och följa verksamhetens största flöden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)