Religionskunskapen och de rörliga bilderna : Vad gör film och TV till meningsfulla redskap i undervisningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Emelie Andersson; [2014]

Nyckelord: Religion; Film; TV; Pedagogiskt redskap; Undervisning;

Sammanfattning:

Filmer är fulla av dolda värden samt religiösa och anti-religiösa budskap. Det blir mer och mer vanligt att man tar vara på detta i religionsstudier. Detta examensarbete syftar till att belysa frågan om och i så fall vad som gör att film och TV kan vara användbara pedagogiska redskap i religionskunskapsundervisning. Detta görs genom att undersöka tidigare forsknings syn på att använda film och TV i undervisning. Metoden som används är en systematisk litteraturstudie. Examensarbetet undersöker närmre vad är det som gör film och TV till användbara pedagogiska redskap samt vilka negativa effekter användandet av film och TV i undervisning kan leda till. Dessutom berör examensarbetet förutsättningarna för att film och TV ska kunna ses som användbara pedagogiska redskap. Resultaten visar att film och TV kan ses som en resurs från elevernas värld som förknippas med känslomässiga upplevelser, att film och TV formar elevers liv och identitet och kan väcka samtal som förändrar elevers synsätt samt att användandet av film och TV kan ge elever en mer kritisk blick. Samtliga fördelaktiga aspekter riskerar dock att medföra negativa effekter om inte förutsättningarna är de rätta. Olika sätt att studera film på diskuteras. En slutsats som dras är att film och TV inte automatiskt kan ses som användbara pedagogiska redskap, utan den avgörande förutsättningen för att film och TV ska kunna ses som användbara är att elever lär sig se film och TV med en kritisk blick. För att uppnå detta behövs en kunnig lärare som kan leda in diskussionerna på rätt spår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)