Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Sammanfattning: Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. I försöket har hö och ensilage skördat vid samma tillfälle från samma fält utfodrats till kalvar. Det är alltså endast konserveringsmetoden som skiljer de båda partierna åt. Djuren i försöket bestod av 37 stycken kalvar av rasen SRB som delades in i fyra boxar. I två av boxarna utfodrades vallfoder i form av ensilage, i två utfodrades det i form av hö. Hö och ensilage vägdes och utfodrades sedan dagligen i täta foderhäckar. Kalvarnas individuella konsumtion av mjölknäring från amma samt kraftfoder från foderautomat registrerades. Kalvarna vägdes vid födseln och sedan vid 2, 4, 6, 8 och 10 veckors ålder. I samband med vägning vid 4, 8 och 10 veckor ålder utfördes även en beteendestudie av typen one-zero på alla kalvar. Där studerades följande beteenden: Stå/gå; Ligga; Springa/leka; Dricka mjölk eller försöka dricka mjölk utan att få något; Äta vallfoder; Äta kraftfoder; Slicka på inredningen; Suga på annan kalv. Resultaten tyder på att vallfodrets konserveringsmetod inte ger signifikanta skillnader för kalvars foderkonsumtion, tillväxt eller beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)