Telefonsjuksköterskans tillgång till utbildning enligt kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Abstract Bakgrund Telefonsjuksköterskan i primärvården i Region Skåne huvudsakliga arbetsuppgift är att triagera patienten till rätt vårdnivå. 2010 utformandes kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor i ett steg för att belysa telefonsjuksköterskans behov av kompetens och kompetensutveckling. Trots att kompetensbeskrivningen har funnits i 12 år visar forskning på att telefonsjuksköterskan inte får utbildning kopplat till telefontriagering. Syfte med denna studie var att undersöka om telefonsjuksköterskor inom primärvården i Region Skåne fått utbildning utifrån befintlig kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor för att kunna bedriva en patientsäker vård, samt undersöka om detta skiljer sig mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor. Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie utfördes i form av webbenkäter, med 85 telefonsjuksköterskorna, med deskriptiv inriktning. Data har analyserats med hjälp av SPSS (version 28), såväl deskriptiv som analytisk statistik har genomförts. Resultat Ungefär 60 % av telefonsjuksköterskorna svarar att de fått utbildning kopplat till telefontriagering, av dessa känner sig 42% av sjuksköterskorna och 28% av distriktssköterskorna sig trygga med att telefontriagera. 60% av sjuksköterskorna och 84% av distriktssköterskorna får inga utbildningsdagar/år. Nästintill ingen av telefonsjuksköterskorna känner till kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor. Ungefär hälften av telefonsjuksköterskorna anser att telefontriageringen sker på ett patientsäkert sätt. Konklusion Det finns ett behov av framtida studier om hur utbildning enligt kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor ska implementeras i verksamheten som en självklar del.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)