Utveckling av hydrauliktestutrustningskoncept för Rolls-Royce och Bentley

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

Författare: Andreas Lund; [2016]

Nyckelord: Hydraulik; Rohdins automobile; service;

Sammanfattning: Denna rapport utgör den skriftliga delen av ett examensarbete inom ämnesområdet maskinteknik, vid Högskolan Väst i Trollhättan. Ett koncept avsett för test av hydraulik-komponenter i bilmodellerna Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T-series har tagits fram och arbetet är utfört i samarbete med Rohdins Automobile Service AB i Trollhättan. Företaget är specialiserat på service, reparationer och renoveringar av bilmärkena Rolls-Royce och Bentley. Några av de vanligast förekommande bilmodellerna på företaget är Rolls-Royce Silver Shadow och Bentley T-series, vilka har ett relativt avancerat hydrauliskt system för nivåreglering. Systemet är konstruerat för att hålla bilens höjd konstant oavsett lastmängd. Det är dock vanligt förekommande med problem i nivåregleringssystemet, vilket kan resultera i nedsatt bromsförmåga. Felsökning med nuvarande tillvägagångssätt tar ofta lång tid och en effektivare metod efterfrågas. Ett koncept till en produkt som skall underlätta felsökning av hydraulikkomponenter har därför tagits fram. Metoden för det genomförda arbetet är upplagd som en del av en produktutvecklingsprocess och bygger på insamling av bakgrundsdata, informationsbearbetning, konceptutveckling samt sammanställning och presentation av valt koncept. Konceptet innebär möjlighet att kunna funktionstesta samtliga komponenter i nivåregleringssystemet. Möjlighet finns även koppla in testutrustningen till bilens hydraulsystem och prova hela nivåregleringssystemet på plats. Testprincipen bygger på att trycksätta de olika hydraulikkomponenterna och mäta flöden och tryck på en eller flera punkter. Varje komponent har sina specifika egenskaper och genom sammanställning av mätvärden kan funktionen kontrolleras. Testutrustningen består av mätutrustning för tryck och flöden samt ett pumpsystem för att kunna förse hydraulikkomponenterna med hydraulvätska. Utrustningen är tänkt att användas i verkstadsmiljö och drivs elektriskt. Potential finns att uppgradera testutrustningen med ett styrsystem som möjliggör automatiserade testprogram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)