"Hon lutade sig tillbaka, korsade armarna och var relativt kort i sina svar" - en sociologisk studie av individers framträdande under anställningsintervjuer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Under anställningsintervjuer ägnar individer stor uppmärksamhet åt sitt uppträdande. Intervjusituationen är alltså en extremt tydlig form av "impression management" som innebär att individerna uppträder och uttrycker sig på ett sätt som de tror andra tycker är högt värderat. I detta sammanhang kan man säga att individernas roller uppstår genom andras förväntningar och att det är de okontrollerade signalerna och omedvetna kroppsspråket som kan avslöja deras "sanna" egenskaper och beteende. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för och kunskap om människors agerande och framträdande under anställningsintervjuer samt att ta reda på hur kandidaterna och rekryteringsspecialisterna själva upplever dem. Studien utförs på företaget E.ON Sverige i Malmö som är ett dotterbolag till den tyska energikoncernen E.ON. Uppsatsen bygger på nio observationer under anställningsintervjuer, nio kvalitativa intervjuer med två rekryteringsspecialister och nio kvalitativa intervjuer med nio kandidater. De källor som används är Goffmans originalverk samt artiklar som utgår från hans begrepp främre regionen, framträdande, roll, fasad och bakre regionen, artiklar om hur rekryteringsprocesser bör utföras, vilken uppgift en intervjuguide har samt egen insamlad empiri. I analysdelen sammanförs de teoretiska utgångspunkterna med empirin och i den avslutande diskussionen besvaras uppsatsens frågeställningar. Slutsatsen av studien är att individernas framträdanden, uttryck, förväntningar, bemötande, placering, omedvetna kroppsspråk, rummet de befinner sig i samt intervjuguidens frågor skapar olika roller under anställningsintervjuerna. Det framkommer att rekryteringsspecialisternas lugna förhållningssätt bidrar till att kandidaterna intar lugna och avslappnade roller. Det kan även konstateras att personliga och känsliga frågor bidrar till att kandidaterna intar defensiva och nervösa roller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)