Effekten av postoperativ mobilisering efterbukkirurgi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: ABSTRAKT Bakgrund: Efter att regelbundet under studierna på sjuksköterskeprogrammet stöttpå informationen om att postoperativ mobilisering är en viktig omvårdnadsåtgärdhar författarna saknat information och kunskap kring vad för effekter denpostoperativa mobiliseringen faktiskt har på patienterna. Författarna valde attundersöka dessa effekter utifrån de patienter som undergått någon typ avbukkirurgiskt ingrepp. För att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal skallkunna arbeta evidensbaserat anser författarna att denna typ av information ärviktig att framföra och stärka med just evidens för att på ett så bra och säkert sättsom möjligt kunna implementeras i det postoperativa omvårdnadsarbetet. Syfte: Att belysa effekter av postoperativ mobilisering efter bukkirurgi. Metod: Examensarbetet är en litteraturstudie med kvantitativ ansats. Resultatetbaseras på totalt tio artiklar hämtade från databaserna Chinal, PudMed ochMedline. Alla artiklar har granskats via SBU:s kvalitetsgranskningsmall ochanalyserat enligt Fribergs (2006) analysmetod där teman och subteman skapades. Resultat: Resultatet redovisades via de teman som skapades under analysen.Längd på sjukhusvistelse, respiratorisk påverkan, cirkulatorisk påverkan ochgångförmåga. Ett samband av effekt mellan dessa teman och postoperativmobilisering efter bukkirurgi visades endast vid längd för sjukhusvistelsen, femav åtta P-värden visade på detta. Konklusion: Längden på sjukhusvistelsen sågs bli kortare hos patienter sommobiliserades postoperativt efter bukkirurgi i en högre grad än de sommobiliserades i mindre grad. Gällande övriga teman som tagits upp i studien krävsvidare studier då ett lågt antal artiklar inkluderade dessa och författarna anser attfler artiklar behövs för att kunna anse att resultatet är evidensbaserat. Nyckelord: Postoperativ, mobilisering, bukkirurgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)