Att skapa en intraprenör : En studie om den organisatoriska kontextens betydelse för intraprenöriellt beteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Intraprenörskapär ett relativt okänt begrepp i jämförelse sin motsvarighet entreprenörskap. Intraprenören kan stå för förnyelse och mervärdesskapande inom en redan etablerad organisation. För att besvara problemformuleringen “Vilken inverkan samt betydelse kan individen och den organisatoriska kontexten ha för intraprenörskap?” besvarades forskningsfrågorna

  • Finns det några gemensamma egenskaper att identifiera bland intraprenörer som kan kopplas till dess innovativa arbete?
  • Går det att identifiera några särskilda kontextuella förutsättningar som krävs för att intraprenörskap ska uppstå?
  • Vem, vad eller vilka kan vara skapare av den intraprenöriella organisatoriska kontexten?

Studien utfördes genom en kvalitativ metod med hermeneutiskt synsätt samt tolkning. Urvalet utgjordes av sex anställda intraprenörer inom olika organisationer, vilka belönats med bemanningsföretaget Talentia ABs pris för intraprenöriellt arbete. Dessa intervjuades genom semistrukturerad intervju. Den teoretiska referensramen som upprättats applicerades sedan på empiri. Behandlingen av empiri skedde först genom tematisk analys, för att sedan använda teoritriangulering.

Resultatet visade att intraprenören i undersökta fall behöver stöd från en överordnad för att lyckas, men att det ej krävdes en ursprungligen intraprenöriell organisatorisk kontext för framgången. Ingen enskild skapare av kontexten har kunnat urskiljas. Vidare uppdagades att en intraprenör kan skapa en gynnsam intraprenöriell kontext i sin omgivning, för att på så vis lyckas genomföra sin handling vilket utgjorde studiens forskningsbidrag. Detta kontextskapande kan ge upphov till att medarbetare börjar agera intraprenöriellt. Intraprenören kan således, efter att stöd givits från en överordnad, främja ytterligare intraprenörskap inom organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)