Upplevelser av återhämtningen efter en höftfraktur hos äldre personer : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle lever människor längre än de gjorde förr och detta leder till nya utmaningar i vården. Hanteringen av höftfrakturer har förändrats och har numera ett akut hanteringssätt för att minska komplikationsriskerna efter frakturen. Hur en person upplever återhämtningen efter en höftfraktur är individuell, komplex och kan vara svår att anpassa. Syfte: Syftet var att belysa äldres upplevelse av återhämtning efter en höftfraktur. Metod: Metoden var en litteraturöversikt där tolv kvalitativa, en mixad metod och en kvantitativ artikel inkluderades i resultatet. Artiklarna söktes i Cinahl och Pubmed. Resultat: I resultatet uppkom det två huvudkategorier; Den nya vardagen och Emotionell påverkan, med fem underkategorier; Att inse vikten av fysisk aktivitet, Att bli begränsad i vardagen, Att ha behovet av extra stöd i vardagen, Att ha framtidstro och Att uppleva frustration. Det kvantitativa resultatet presenteras under två subkategorier Rädsla för fall och Den fysiska och psykiska upplevda återhämtningen. Huvudfynden var att en höftfraktur orsakade mer än bara nedsatt rörelseförmåga utan det påverkade många aspekter av de äldres liv, fysiskt och psykiskt. Diskussion: Att vara fysiskt aktiv var väldigt viktig för de äldre för att deras återhämtning skulle gå bra. Kommunikationen med sjuksköterska och övriga sjukvårdspersonalen var även av stor vikt för de äldre. Att ha en bra inställning hjälpte de äldre med återhämtningen. Slutsats: De äldre blev påverkad i deras fortsatta liv, vardagen blev oönskat förändrad och de uppstod en känsla av att vara i beroendeställning av närstående och vårdpersonal. Den oönskade förändringen gav en emotionell påverkan på dessa äldre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)