Från det konkreta till det abstrakta. En utvärdering av projektet matematikverkstad

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Marie Aho; [2012]

Nyckelord: Studiecirkel; konkret; abstrakt; lärarnas perspekt;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera projektet matematikverkstaden i en given skola utifrån lärarnas perspektiv. Jag ska ta reda på hur inrättandet av projektet har påverkat matematikundervisningen och vilka elevkategorier som fångas upp av det laborativa arbetssättet. Jag ska också ta reda på vilken nytta lärarna anser att studiecirkelträffarna har bidragit med.Huvudfråga: Under min senaste VFU-period i LAU 310, AUO 3: Lärandets villkor och process: Ur ett samspelsperspektiv, som ingår i de obligatoriska kurserna (allmänna utbildningsområdena) i lärarutbildningen, skulle jag göra ett utvecklingsarbete på min nya skola. Innan VFU-periodens uppstart kontaktade jag skolan för att knyta kontakt med läraren. Jag berättade att jag hade ett utvecklingsarbete att genomföra i skolan och undrade om hon kunde tipsa mig om något. Hon talade om att skolan skulle sätta igång med laborativ matematikundervisning utifrån projektet matematikverkstaden. Projektet matematikverkstaden ingår i den så kallade ”matematiksatsningen” som matematikutvecklaren i skolan hade sökt bidrag för hos skolverket. Detta projekt pågår i två år. Det första steget var att matematikutvecklaren skulle anrätta matematikverkstäder i alla grundskolorna i kommunen utifrån varje skolas behov (bidraget är sökt för alla kommunens grundskolor). Steg nummer två har varit att utbilda två lärare på varje skola som studiecirkelledare för att hålla i studiecirklar runt om på sina skolor för att komma igång med ett nytt sätt att arbeta med praktisk och konkret matematik. Från det konkreta till det abstrakta. Jag vill med denna uppsats ta reda på vad lärarna anser om projektet matematikverkstad och hur den har påverkat undervisningen. Jag ska också ta reda på vad studiecirkeln har bidragit med och vad är projektets syfte.Metod: Jag ska göra en samtalsintervjuundersökning med fyra lärare och matematikutvecklaren för att få fram lärarperspektivet. Matematikutvecklaren är också en undervisande matematiklärare i den undersökta skolan. Dessa fem lärare verkar i skolans totala matematikundervisning för årskurserna 6 till 9.Resultat: Lärarna i min undersökning är mycket positiva till den laborerande matematikundervisningen. De anser att detta arbetssätt kommer att hjälpa fler elever att förstå matematiken och därmed nå målen i årskurs nio. De anser dock att eleverna som inte är vana vid det laborerande arbetssättet i matematiken vill helst inte laborera. De vill helst räkna i boken eftersom de blir oroliga över att inte hinna lära sig allt som de skall kunna i och med att tiden försvinner till laborerandet och då blir det mindre tid kvar att hinna med uppgifterna i boken. Lärarna anser att studiecirkelträffarna är till stor nytta för att de ska kunna utbyta erfarenheter sinsemellan. Tre av dem anser att den laborerande matematikundervisningen kommer att bidra till att när de har kommit in i detta arbetssätt så kommer även de att gynnas genom att bli bättre matematiklärare. Nackdelen med projektet är att det tar lång tid att sätta igång proceduren. Lärarna känner att de behöver mer tid för att kunna komma in i det nya arbetssättet och åt att hinna med reflektion och eftertanke. Betydelse för läraryrket: Året 2011 kom en ny Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Denna skulle gälla för grundskolan från och med höstterminen 2011. I den nya läroplanen för grundskolan läggs vikten på matematiken upp på ett sätt där den läromedels styrda undervisning inte kan täcka alla mål som eleverna skall komma upp till i årskurs nio. Detta gör att den laborerande matematikundervisningen blir ett sätt att använda sig av för att göra det möjligt för eleverna att nå upp till de nya målen. Inrättande av matematikverkstäder har expanderat under de senaste åren eftersom dessa har möjliggjort ett undervisningssätt som får fler elever att förstå matematiken. Lärare behöver därför introduceras i detta laborerande arbetssätt så att de kan använda sig av denna metod på bästa möjliga sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)