Upplevelser av att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt med utgångspunkt i KASAM

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Venösa bensår uppkommer till följd av venös insufficiens. Tillståndet förväntas öka i takt med en åldrande befolkning. Behandlingen kan vara tidskrävande och följsamheten är låg. Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid behandlingen av dessa personer. Genom att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår kan kunskap genereras som är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna ge god vård. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: Litteraturöversikt med riktad innehållsanalys. Analysen utgick från de tre centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). Sökningar genomfördes i tre databaser. Sökord för att leva med kombinerades med sökord för venösa bensår. Träffar begränsades till artiklar publicerade mellan 1 januari 2008 och 31 augusti 2018. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut för analys. Resultat: Under tre huvudkategorier formulerades åtta underkategorier. Huvudkategorierna var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I kategorin begriplighet beskrevs upplevelser av att drabbas av venösa bensår, betydelsen av kontroll samt betydelsen av information. Under hanterbarhet beskrevs användandet av resurser och strategier för att hantera livet. Under meningsfullhet beskrevs tillståndets inverkan på människors identitet och självbild, sårens plats i livet samt hur livet med bensår upplevdes på ett emotionellt plan. Diskussion: I resultatdiskussionen lyftes aspekter av tid relaterat till omvårdnad och behandling. Sjuksköterskans betydelse för följsamhet till behandling samt vikten av information och kunskap belystes. Resultatet diskuterades i relation till Antonovskys centrala komponenter samt tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)